ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แลกพ้อทย์ลุ้นรางวัล เดือนพฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

Apple iPhone 13 Pro สีเขียวอัลไพน์ ขนาด 128 GB จำนวน 1 เครื่อง 

1. BS-214673 – แพรวา [ 0858xxxx78 ]

สร้อยคอทองคำ ทอง 1 สลึง  จำนวน 5 รางวัล

1. BS-191741 – กนิษฐรัตน์ [ 0654xxxx57 ]
2. BS-220989 – จันทิมา [ 0951xxxx14 ]
3. BS-297337 – อัมพร [ 0660xxxx56 ]
4. BS-694301 – กาญจนา [ 0649xxxx97 ]
5. BS-944509 – ชาญวิทย์ [ 0801xxxx87 ]

เงินสด 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. BS-834341 – พนา [ 0892xxxx75 ]
2. BS-384361 – อธิพล [ 0973xxxx72 ]
3. BS-203879 – นภาพร [ 0986xxxx16 ]
4. BS-416903 – พรฉัตร [ 0958xxxx17 ]
5. BS-454635 – น้ำผึ้ง [ 0981xxxx92 ]

เงินสด 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. BS-376821 – ปราณี [ 0918xxxx87 ]
2. BS-625547 – บุบผาวรรณ [ 0879xxxx54 ]
3. BS-725068 – จิตดี [ 0986xxxx12 ]
4. BS-196205 – จิรารัตน์ [ 0829xxxx53 ]
5. BS-477217 – เกษณี [ 0623xxxx46 ]
6. BS-669366 – ชยุต [ 0955xxxx45 ]
7. BS-920093 – กฤษณะ [ 0618xxxx01 ]
8. BS-919110 – น้ำผึ้ง [ 0981xxxx92 ]
9. BS-197867 – ประภาภรณ์ [ 0611xxxx82 ]
10. BS-115333 – สายหยุด [ 0811xxxx78 ]

เงินสด 200 บาท จำนวน 20 รางวัล

1. BS-718349 – สุกัญญา [ 0806xxxx91 ]
2. BS-202789 – ประสงค์ [ 0881xxxx52 ]
3. BS-604303 – เกษณี [ 0623xxxx46 ]
4. BS-322389 – บรรเจิด [ 0895xxxx44 ]
5. BS-391268 – มานพ [ 0887xxxx21 ]
6. BS-423136 – สุวิทย์ [ 0891xxxx23 ]
7. BS-371094 – นัยนา [ 0947xxxx47 ]
8. BS-971346 – วรวุฒิ [ 0916xxxx15 ]
9. BS-725068 – อรพิน [0906xxxx28]
10. BS-178081 – วรรณี [0871xxxx25]
11. BS-651387 – เกษณี [ 0623xxxx46 ]
12. BS-673809 – วิทยา [ 0623xxxx33 ]
13. BS-883452 – นภาพร [ 0986xxxx16 ]
14. BS-466722 – ธรรมเนตร [ 0917xxxx84 ]
15. BS-400627 – วนิดา [ 0947xxxx61 ]
16. BS-722813 – ทวีชัย [ 0882xxxx71 ]
17. BS-247291 – อรวรรณ [ 0836xxxx40 ]
18. BS-808550 – พรนัชชา [ 0891xxxx66 ]
19. BS-220706 – เกษณี [ 0623xxxx46 ]
20. BS-350695 – อธิพล [ 0982xxxx17 ]

เงินสด 100 บาท จำนวน 40 รางวัล

1. BS-989810 – บวร [ 0908xxxx89 ]
2. BS-986756 – นริศรา [ 0906xxxx21 ]
3. BS-105200 – ยุพดี [ 0909xxxx79 ]
4. BS-458025 – เรวดี [ 0908xxxx99 ]
5. BS-151029 – ลาวัล [ 0951xxxx99 ]
6. BS-684156 – สมบัติ [ 089xxxx55 ]
7. BS-226123 – สุทธาทิพย์ [ 0861xxxx51 ]
8. BS-930503 – กรกนก [ 0653xxxx76 ]
9. BS-987142 – ภัชราภรณ์ [ 0946xxxx92 ]
10. BS-965081 – อรสา [ 0826xxxx98 ]
11. BS-644898 – จักรภพ [ 0626xxxx15 ]
12. BS-687367 – รัตน์ชยา [ 0876xxxx39 ]
13. BS-664993 – น้ำผึ้ง [ 0981xxxx92 ]
14. BS-498809 – สาลนี [ 0869xxxx45 ]
15. BS-663817 – สุกัญญา [ 0806xxxx91 ]
16. BS-103793 – ภคพร [ 0657xxxx46 ]
17. BS-645185 – พิษณุกรณ์ [ 0658xxxx59 ]
18. BS-494100 – อดุลย์ [ 0910xxxx08 ]
19. BS-603863 – ปัณยวีร์ [ 0991xxxx33 ]
20. BS-304617 – อรพรรณ [ 0970xxxx06 ]
21. BS-484751 – พิมพ์ขวัญ [ 0927xxxx56 ]
22. BS-532154 – นิคม [ 0832xxxx44 ]
23. BS-182549 – เกษณี [ 0623xxxx46 ]
24. BS-489342 – จริยา [ 0863xxxx77 ]
25. BS-374877 – นภาพร [ 0986xxxx16 ]
26. BS-662812 – ธรรมเนตร [ 0917xxxx84 ]
27. BS-802927 – กาญจนา [ 0649xxxx97 ]
28. BS-887592 – อนุรักษ์ [ 0910xxxx26 ]
29. BS-260161 – จิราศักดิ์ [ 0926xxxx60 ]
30. BS-438333 – พรฉัตร [ 0958xxxx17 ]
31. BS-720700 – อวยพร [ 0850xxxx54 ]
32. BS-289125 – น้ำผึ้ง [ 0981xxxx92 ]
33. BS-871771 – สาลินี [ 0867xxxx62 ]
34. BS-996499 – ภีรดา [ 0882xxxx15 ]
35. BS-215910 – ภัชราภรณ์ [ 0946xxxx92 ]
36. BS-958072 – วันชัย [ 0878xxxx36 ]
37. BS-950302 – กนกพร [ 0929xxxx38 ]
38. BS-832632 – นภาพร [ 0986xxxx16 ]
39. BS-544072 – ชยุต [ 0955xxxx45 ]
40. BS-244390 – กลิ่นมาลา [ 0614xxxx89 ]

*กรุณาติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอดมิน*

ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากไม่ติดต่อถือว่าสละสิทธิ์!!